OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻYI Ustalenia ogólne
1. Niniejsze "Ogólne Warunki Sprzedaży" w skrócie "OWS" stanowią integralną część wszystkich ofert handlowych i usługowych składanych przez naszą firmę.
2. Porozumienia, wprowadzające zmiany do niniejszych warunków, stają się wiążące dopiero po pisemnym potwierdzeniu ich przez Dostawcę.
3. Pod pojęciem „Towary” należy rozumieć produkty znajdujące się w ofercie handlowej Dostawcy (dalej: towary), będące przedmiotem zamówień złożonych przez Zamawiającego i przyjętych przez Dostawcę do realizacji. Jako „towary” należy także rozumieć usługi wykonywane przez Dostawcę, do których niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży stosuje się odpowiednio.

II Oferta
1. Zamawiający składa zamówienie w sposób wskazany w pkt 2. na podstawie oferty Dostawcy przesłanej w formie pisemnej, faksem lub drogą elektroniczną.
2. Dostawca podejmuje się realizacji zamówienia przesłanego do jego siedziby w formie pisemnej pocztą, faksem lub drogą elektroniczną. Zawarcie umowy sprzedaży między Stronami następuje na warunkach określonych w ofercie Dostawcy oraz wynikających z postanowień OWS. Późniejsze zmiany i uzupełnienia umowy sprzedaży wymagają dla swojej ważności formy pisemnej. Wszelkie dokumenty ofertowe i projektowe stanowią intelektualną własność Dostawcy i bez jego pisemnej zgody nie mogą być powielane ani udostępniane osobom trzecim.
3. Realizacja umowy sprzedaży ze strony Dostawcy polega na przeniesieniu na Zamawiającego własności towaru i jego wydaniu, a ze strony Zamawiającego na odbiorze towaru i dokonaniu płatności za towar, zgodnie z warunkami ustalonymi pomiędzy Stronami w umowie sprzedaży.
4. Termin dostawy określony jest przez Dostawcę w ofercie. Termin dostawy może ulec przedłużeniu w przypadku siły wyższej o czas jej trwania lub z innych przyczyn niezależnych od Dostawcy – o nowym terminie dostawy towaru Dostawca powiadomi Zamawiającego.

III Cena i warunki płatności
1. Wszystkie ceny należy rozumieć jako ceny netto, do których dolicza się podatek od towarów i usług (VAT) w aktualnie ustawowo ustalonej wysokości.
2. Koszty transportu i opakowania pokrywa w całości Zamawiający.
3. Obowiązują warunki płatności uzgodnione w ofercie. Wpłata zaliczki, jeżeli jest przewidziana, warunkuje rozpoczęcie realizacji zamówienia przez Dostawcę
4. Dopuszczalne są dostawy i fakturowanie częściowe.
5. W razie niedotrzymania terminów płatności przez Zamawiającego, naliczane będą odsetki umowne w wysokości 0,1% za każdy dzień zwłoki. Jednakże Maksymalna wysokość odsetek wynikających z czynności prawnej nie może w stosunku rocznym przekraczać czterokrotności wysokości stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego.
6. Zamawiający nie ma prawa do wstrzymania płatności lub dokonywania potrąceń bez pisemnej zgody Dostawcy. 7. W przypadku zaległości płatniczych poza uzgodniony termin płatności Dostawca wstrzyma wysyłki towaru do czasu uregulowania zaległości przez Zamawiającego.
8. Dostawca jest uprawniony do potrącenia swoich wierzytelności pieniężnych przysługujących mu wobec Zamawiającego oraz do dokonywania cesji wierzytelności posiadanych w stosunku do Zamawiającego na dowolnie wybrany podmiot.
9. Dostawca zastrzega sobie prawo zmiany cen w przypadku nieprzewidzianych zmian w przepisach celnych lub podatkowych, mających wpływ na koszty importu towarów zamówionych.
10. Dostawca zastrzega sobie zmianę ceny wyrażonej w PLN w przypadku, gdy średni kurs waluty zmieni się o 2 lub więcej procent od momentu wystawienia oferty.

IV Termin dostawy
1. Termin dostawy liczy się od dnia, w którym Zamawiający i Dostawca pisemnie uzgodnili treść zamówienia.
2. Termin dostawy uznaje się za dotrzymany, jeżeli przesyłka z towarem opuściła magazyn Dostawcy w uzgodnionym terminie dostawy. Gdy wysyłka lub odbiór uległy opóźnieniu z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, wówczas przesłanie zawiadomienia o gotowości towaru do wysyłki lub odbioru, dokonane w uzgodnionym terminie dostawy, uważane jest jako dotrzymanie obowiązującego terminu dostawy.
3. Jeżeli zwłoka w odbiorze lub wysyłce towaru spowodowana przez Zamawiającego wynosi dłużej niż 30 dni, Dostawca może dowolnie dysponować towarem, a Zamawiający nie ma prawa podnosić roszczeń z tytułu nieterminowej dostawy lub braku jej realizacji. Dostawca ma też prawo domagać się od Zamawiającego zwrotu kosztów składowania towarów lub ich zwrotu do producenta.
4. Jeżeli występować będą uprzednio nieprzewidywalne przeszkody, utrudniające wywiązanie się Dostawcy z jego obowiązków lub wywiązanie się jego dostawców z ich obowiązków i gdy nie można było zapobiec przeszkodom wynikłym z powodu działania siły wyższej, lub wskutek wystąpienia leżących poza kontrolą Dostawcy przeszkód jakiegokolwiek rodzaju, w szczególności zakłóceń w miejscu pracy producenta lub dystrybutora, opóźnień w dostawie istotnych surowców lub elementów konstrukcyjnych lub podobnych, o ile opóźnienia te spowodowały przekroczenie terminu dostawy, wówczas uzgodnione terminy dostawy ulegają odpowiedniemu przesunięciu. Jeżeli wskutek zaistniałych przeszkód Dostawca utracił możliwość realizacji dostawy, to w takich okolicznościach Dostawca może od umowy odstąpić w całości lub w części po uprzednim powiadomieniu Zamawiającego. Takie samo prawo przysługuje Zamawiającemu, gdy nie odpowiada mu odbiór w opóźnionym terminie. Przeszkody te w czasie występowania uchylają również skutki zwłoki, za którą odpowiada Dostawca. Wyłączone są dalej idące roszczenia odszkodowawcze Zamawiającego.
5. Dostawca może dokonywać dostaw częściowych.

V Realizacja dostawy i przejście ryzyka
1. Ryzyko dostawy towaru, w tym utraty lub zniszczenia, przechodzi na Zamawiającego w chwili odbioru towaru przez Zamawiającego a także przekazania go spedytorowi lub przewoźnikowi. W przypadku braku szczegółowych uzgodnień dostawa odbywa się na koszt i ryzyko Zamawiającego.
2. Jeżeli odbiór towaru opóźnia się na skutek przyczyn, za które odpowiada Zamawiający, ryzyko powyższe przechodzi na Zamawiającego z dniem postawienia towaru przez Dostawcę do odbioru w siedzibie Dostawcy lub powierzenia towaru przewoźnikowi lub spedytorowi.

VI Zastrzeżenie własności
1.Dostarczony towar pozostaje własnością Dostawcy (jako towar zastrzeżony) do czasu zapłaty przez Zamawiającego wszystkich należności.
2. W przypadku żądania zwrotu towaru, Zamawiający zobowiązany jest do jego zwrotu na własny koszt i ryzyko (zwrot obejmuje opakowanie, załadunek, transport, rozładunek, ubezpieczenie na czas transportu oraz inne wynikłe koszty) do miejsca wskazanego przez Dostawcę, w terminie 14 dni od chwili skierowania żądania.
3. W przypadku opóźnienia w zapłacie przez Zamawiającego lub innych jego działań na szkodę Dostawcy, Dostawca będzie uprawniony do wstrzymania realizacji innych Umów zawartych z zamawiającym, a Zamawiający nie będzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania za szkodę wynikłą ze wstrzymania ich realizacji. zawartych z zamawiającym, a Zamawiający nie będzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania za szkodę wynikłą ze wstrzymania ich realizacji.

VII Gwarancja
1. Termin gwarancji wynosi 6 miesięcy od daty wystawienia faktury za zamówiony towar lub daty wykonania usługi.
2. Gwarancja dotyczy wad powstałych w szczególności wskutek wadliwej konstrukcji, zastosowania niewłaściwych materiałów lub niewłaściwego wykonania.
3. O stwierdzeniu wad towaru należy Dostawcę niezwłocznie powiadomić, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od stwierdzenia wady. Zareklamowany towar należy przesłać do Dostawcy w celu sprawdzenia i dokonania naprawy lub dostarczenia nowego.
4. Jeżeli w okresie gwarancji ujawnią się wady, Dostawca zobowiązany jest przystąpić do ich usunięcia w terminie do 30 dni roboczych od daty otrzymania zawiadomienia o ich ujawnieniu. Termin powyższy może ulec wydłużeniu, jeżeli usunięcie wady lub dostarczenie części jest uzależnione od osób trzecich, za które Dostawca nie odpowiada i nie ma na nie wpływu lub gdy z uwagi na rodzaj i zakres wady konieczny jest dłuższy termin, bądź sytuacja w zakładzie pracy producenta lub dystrybutora części zamiennych wymaga odpowiedniego wydłużenia terminu. W takim wypadku Dostawca zawiadomi Zleceniodawcę o nowym terminie przystąpienia do usunięcia wad. Dostawca nie jest zobowiązany do zwrotu kosztów usunięcia wad, przeprowadzonego we własnym zakresie przez Zamawiającego lub osobę trzecią.
5. Odpowiedzialność Dostawcy z tytułu gwarancji dotyczy obowiązku naprawy lub wymiany, przy czym wybór w tym względzie należy do Dostawcy. W przypadku wymiany, okres gwarancji, co do wymienionej części na wolną od wad, biegnie na nowo i wynosi 6 miesięcy. Koszty demontażu, ubezpieczenia oraz ponownego montażu ponosi zamawiający.
6. Własność wadliwych wymienionych części przysługuje Dostawcy.
7. Odpowiedzialność Dostawcy z tytułu gwarancji jest wyłączona, jeżeli naprawa, wymiana lub montaż towaru została dokonana przez osoby nie mające odpowiednich kwalifikacji i wiedzy technicznej a w szczególności jeżeli osoby te nie mają odpowiedniego wieloletniego doświadczenia i fachowego wykształcenia w dziedzinie hydrauliki siłowej oraz naprawy, diagnostyki, budowy i konstrukcji maszyn i urządzeń o napędzie hydraulicznym.
8. Podstawą wszelkich świadczeń reklamacyjnych w przypadku skrzyń biegów, mostów napędowych, pomp, silników i przekładni hydraulicznych oraz innych podzespołów hydrauliki siłowej jest dostarczenie Dostawcy towaru w stanie nienaruszonym (zamkniętym). Po ich otwarciu w zakładzie producenta dokonywana jest szczegółowa analiza techniczna, obejmująca między innymi analizę uszkodzeń, stopień zabrudzenia, analizę oleju itp. Otwarcie jednostki lub jej rozebranie na części również gdy brak jest jakichkolwiek zabezpieczeń w postaci np. plomb skutkuje utratą gwarancji. W przypadku istniejących zabezpieczeń w postaci plomb ich zerwanie bądź uszkodzenie powoduje automatyczne odrzucenie wszelkich roszczeń gwarancyjnych przez producenta i Dostawcę.
9. Gwarancja nie obejmuje wszelkich modyfikacji dokonanych z własnej inicjatywy Zamawiającego lub osób trzecich.
10. Gwarancja nie obejmuje wad powstałych wskutek: - niewłaściwego zastosowania, eksploatacji, obsługi, składowania, - nieprawidłowego montażu przez Zamawiającego lub osoby trzecie, - działania czynników zewnętrznych, na które Dostawca nie ma wpływu, - przekroczenia parametrów technicznych zalecanych przez Dostawcę lub producenta, - stosowania niewłaściwych mediów, - uruchomienia urządzenia przed zakończeniem naprawy, - dalszej eksploatacji pomimo wystąpienia szkody, - dokonania zmian i napraw przy pomocy nieautoryzowanego personelu, - użycia nieodpowiednich części lub zastosowania części dodatkowych, nie nadających się do tego celu lub niezatwierdzonych przez Dostawcę, a także w odniesieniu do skutków przeróbek.
11. Dostawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku gdy przedmiot dostawy był przechowywany w sposób nieprawidłowy lub używany w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem i właściwościami technicznymi lub w sposób odbiegający od jego zwykłego korzystania.
12. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi jest wyłączona. Nie dotyczy to umów zawieranych w ramach sprzedaży konsumenckiej.
13. Dostawca może podjąć się także świadczenia serwisowych usług pogwarancyjnych na oddzielnie uzgodnionych zasadach.
14. W przypadku nieuzasadnionego wezwania Dostawcy w ramach zgłoszonej reklamacji do wymiany lub naprawy wyrobu (np. towaru wolnego od wad lub uszkodzonego wskutek niewłaściwego montażu lub użytkowania) Dostawca obciąża Zamawiającego poniesionymi kosztami.
15. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli właściwość towarów dostarczonych w ramach Umowy nie odpowiada założonym przez Zamawiającego oczekiwaniom, choć towar spełnia wymagania określone w umowie.
16. Dostawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za posiadanie przez towary określonych cech ani za przydatność towaru do realizacji zamierzonych przez Zamawiającego celów, chyba że udzielił on Zamawiającemu pisemnego zapewnienia w tym zakresie.
17. Podstawą wszelkich roszczeń reklamacyjnych w przypadku zakupu nowych lub regenerowanych pomp, silników i przekładni hydraulicznych oraz skrzyń biegów i mostów napędowych jest ich montaż, diagnostyka i uruchomienie przez nasz wyspecjalizowany w tej dziedzinie serwis. Koszty montażu w całości ponosi Zamawiający. W przeciwnym razie odpowiedzialność Dostawcy z tytułu gwarancji jest całkowicie wyłączona.

VIII Zwrot lub wymiana towaru.
1. W indywidualnych przypadkach po uprzednim wyrażeniu zgody przez producenta bądź dystrybutora Zamawiający ma prawo w ciągu 7 dni od daty wystawienia faktury do zwrotu lub wymiany towaru zgodnego z umową i wolnego od wad bądź uszkodzeń z wyłączeniem podzespołów elektronicznych i elektrycznych, uszczelnień i węży hydraulicznych. W przypadku braku takiej zgody towar nie podlega zwrotowi ani wymianie. Towary wyprodukowane na specjalne indywidualne zamówienie nie podlegają zwrotowi ani wymianie.
2. Zwrot lub wymiana związana jest w każdym przypadku z kosztami ponownego magazynowania towaru w zakładzie producenta lub dystrybutora. Koszty te w przypadku producentów maszyn oraz producentów i dystrybutorów podzespołów hydrauliki siłowej to od 15 % do 30 % wartości netto zwracanego lub wymienianego towaru. Ponadto towar ten musi być dostarczony Dostawcy w oryginalnym nie uszkodzonym opakowaniu na koszt Zamawiającego.
3. Zamawiający każdorazowo przed wysłaniem Dostawcy towaru do wymiany lub zwrotu musi się z nim bezwzględnie uprzednio skontaktować celem ustalenia, czy przeznaczony do zwrotu towar nie został przypadkiem wyprodukowany na specjalne indywidualne zamówienie i czy uzyskał on zgodę producenta lub dystrybutora na ponowne jego zamagazynowanie oraz ile wyniosą całkowite koszty ewentualnego zwrotu lub wymiany.

IX Odpowiedzialność.
1. Dostawca odpowiada wobec Zamawiającego jedynie za rzeczywiste straty, wynikłe z rażącego niedbalstwa Dostawcy, lub które Dostawca wyrządził Zamawiającemu umyślnie, z zastrzeżeniem innych postanowień niniejszych OWS lub bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
2. Dostawca nie ponosi względem Zamawiającego odpowiedzialności za straty produkcyjne, utratę zysku, stratę w korzystaniu, utratę kontraktów lub jakąkolwiek stratę wtórną lub niebezpośrednią jakiegokolwiek rodzaju. Łączna odpowiedzialność dostawcy ograniczona jest do wartości umowy lub zamówienia.
3. W przypadku wystąpienia przeciwko Zamawiającemu osoby trzeciej z jakimikolwiek roszczeniami mogącymi pozostawać w związku ze sprzedanym towarem, Zamawiający powinien o tym poinformować Dostawcę, doręczając pisemną informację w tym przedmiocie w terminie 14 dni.
4. Poza roszczeniami określonymi w niniejszych OWS, Zamawiającemu nie przysługują względem Dostawcy jakiekolwiek dalej idące roszczenia.
5. W przypadku jeżeli uchybienie terminowi dostawy towarów lub niewykonanie lub nienależyte wykonanie innego zobowiązania wynikającego z Umowy, będzie następstwem okoliczności, za które Dostawca nie ponosi odpowiedzialności w świetle postanowień niniejszych OWS, w tym, jeżeli uchybienie nastąpi z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Dostawca nie jest wówczas zobowiązany do wykonania Umowy w terminach lub warunkach w niej określonych.
6. Niedotrzymanie przez Dostawcę dodatkowego terminu dostawy towarów lub innego zobowiązania wynikającego z umowy, z przyczyn za które Dostawca nie ponosi odpowiedzialności w świetle niniejszych OWS, nie zwalnia zamawiającego z obowiązku wykonania umowy, w tym z obowiązku odbioru towarów, zapłaty ceny lub innych świadczeń.

X Właściwość miejscowa sądu i stosowane prawo
1. Dla rozstrzygania wszelkich sporów właściwym jest sąd właściwości ogólnej Dostawcy.
2. W odniesieniu do wszystkich sporów pomiędzy Dostawcą a Zamawiającym obowiązuje wyłącznie prawo polskie.

XI Postanowienia końcowe
1. Uzupełnienie formularza zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przechowywanie oraz przetwarzanie zawartych w nim danych do celów związanych z realizacją oraz rozliczeniem zamówienia.
2. Poprzez złożenie zamówienia kupujący oświadcza, iż zapoznał się i akceptuje Ogólne Warunki Sprzedaży i Usług Dostawcy
3. Dane osobowe strony, która złożyła zamówienie będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury lub rachunku. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim.
4. Zamawiający, który złożył zamówienie i dokonał zakupów towarów u Dostawcy ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych oraz ich poprawek, a także usunięcia z bazy danych. 5. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 02.101.926).


40000 +
ZADOWOLONYCH KLIENTÓW
50000 +
PRODUKTÓW W OFERCIE
100 +
REALIZACJI DZIENNYCH DOSTAW
25 LAT
DOŚWIADCZENIA
Zapraszamy do kontaktu
 W razie zainteresowania naszą ofertą prosimy o kontakt. Jesteśmy do Państwa dyspozycji w siedzibie naszej firmy w Tychach bezpośrednio przy DK1. Szczegółowe informacje uzyskacie Państwo pod niższymi numerami telefonu, faxu lub maila: 
PPHU-BPS Bauma Parts Service
Jacek Pandzich
Jankowicka 5
43-100 Tychy
W godzinach od 8:30 do 16:30
32 216 8866
32 216 8867
32 216 8868
32 329 8382
+48 500 634 000
biuro@bps.info.pl
Uwaga:
Wszelkie zastrzeżone nazwy, znaki towarowe, logo, nazwy produktów oraz oznaczenia usług (nazywane łącznie "znakami towarowymi") umieszczone w tym serwisie internetowym zostały wykorzystane jedynie w celach informacyjnych i stanowią wyłączną własność odpowiednich podmiotów. Żadna z treści umieszczonych w tym serwisie internetowym nie może być interpretowana jako nieuprawnione lub zamierzone używanie przez nas znaków towarowych ich właścicieli ani też sprawiać wrażenia, że jesteśmy posiadaczami identycznych znaków i praw, a wręcz przeciwnie, wzmianka o znakach towarowych służy tylko dla celów dystrybucji tych produktów.
Go to top